Thứ Ba, Tháng Sáu 6, 2023

Mới nhất

Đọc file trong C (fgetc, fgets, fscanf, sscanf)

Cùng tìm hiểu về cách đọc file trong C. Bạn sẽ học được cách đọc một file trong C bằng 4 hàm có sẵn là fgetc, fgets, fscanf và sscanf. Bạn cũng sẽ học được cách ứng dụng các hàm này để đọc số từ file trong c, đọc chuỗi từ file trong c, cũng như là để đọc mảng từ file trong C sau bài học này.

Chúng ta có 4 chiêu thức để đọc file trong C như sau :

 • Đọc từng ký tự trong file bằng hàm fgetc
 • Đọc từng dòng file trong C bằng hàm fgets
 • Đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định bằng hàm fscanf
 • Đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định bằng hàm fgets kết hợp hàm sscanf

Bài viết này sẽ chú trọng về cách đọc file trong C. Về tiến trình tổng quát giải quyết và xử lý file trong C, hãy tìm hiểu thêm tại bài sau :

 • Xem thêm: Xử lý file trong c

Trước khi đọc file trong C

Để đọc file trong C, bạn cần phải mở nó trước bằng một trong hai hàm đọc file là fopen hoặc fopen_s mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài Mở file trong C.

Lưu ý là tùy thuộc vào mục tiêu của việc đọc file mà mode dùng để mở file cũng sẽ khác nhau, do vậy tất cả chúng ta cần rất là chú ý quan tâm khi lựa chọn mode khi mở file .Ở đây, mode đọc file chính là thông tin về những việc cần làm với một file. Các mode hoàn toàn có thể dùng để đọc file trong C như sau :

Mode Xử lý Chức năng
r Mở để đọc Chỉ cho phép đọc file
Nếu file không tồn tại thì trả về NULL
r+ Mở để đọc và ghi đè Cho phép cả đọc và ghi đè
Nếu file không tồn tại thì trả về NULL
w+ Mở để đọc và ghi đè Cho phép cả đọc và ghi đè
Nếu file không tồn tại thì tạo file mới
a+ Mở để đọc và ghi chèn Cho phép cả đọc và ghi chèn
Nếu file không tồn tại thì tạo file mới

Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn mở để đọc file, hãy dùng tới mode r như sau:

FILE * fp = NULL; 
fp = fopen("sample.txt", "r");

Tuy nhiên nếu bạn muốn mở file để vừa đọc và vừa ghi đè nội dung mới vào file đó, lúc này mode cần dùng để mở file không phải là mode r, mà sẽ là mode r+ chẳng hạn.

FILE * fp = NULL; 
fp = fopen("sample.txt", "r+");

Chi tiết về những mode đọc file cũng được trình diễn vừa đủ trong bài Mở file trong C .

Sau khi đã mở file thành công bằng một trong hai hàm trên, lúc này chúng ta đã có thể tiến hành đọc dữ liệu từ file trong c với các phương pháp sau đây.

Đọc từng ký tự trong file bằng hàm fgetc

Hàm fgetc trong C là một hàm có sẵn trong thư viện chuẩn, có tác dụng đọc từng ký tự trong file chỉ định. Tên hàm fgetc được viết tắt bởi cụm từ file, get và character, được dịch theo tiếng Việt chính xác là hàm đọc từng ký tự trong file.

Chúng ta sử dụng hàm fgetc trong C với cú pháp sau đây :int fgetc ( FILE * fp ) ;

Trong đó fp là con trỏ của file cần đọc, được tạo ra từ việc mở file ở phần trên.

Hàm fgetc sẽ trả về mã ASCII của 1 ký tự được đọc ra từ file. Trong trường hợp vị trí đọc ký tự đã là cuối file, hoặc là việc đọc file thất bại thì giá trị EOF sẽ được trả về. Bằng việc in mã ASCII này sang dạng char, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lấy xuất được ký tự đã đọc .

Ví dụ cụ thể, chúng ta có file sample.txt với nội dung sau đây:

Hello
World  

Chúng ta sẽ dùng hàm fopen để mở file, sau đó đọc 1 ký tự trong file bằng hàm fgetc như sau:int main(void)
{
FILE * fp = NULL;


fp= fopen("sample.txt", "r");

printf("%c\n", fgetc(fp));
printf("%c\n", fgetc(fp));
}

Kết quả:

H
e

Bạn hoàn toàn có thể thấy tất cả chúng ta chỉ hoàn toàn có thể đọc từng ký tự từ file trong mỗi lần chạy hàm fgetc mà thôi .

Để có thể đọc tất cả các ký tự từ trong file, chúng ta sẽ cần tạo ra một vòng lặp để đọc từng ký tự từ đầu file cho tới cuối file, cho tới khi kết quả trả về là giá trị EOF như sau:int main(void)
{
FILE * fp = NULL;

fp= fopen("sample.txt", "r");

char c;

while ((c = fgetc(fp)) != EOF)
{

printf("%c", c);
}

fclose(fp);

return 0;
}

Kết quả, toàn bộ các ký tự được đọc và xuất lần lượt ra màn hình như sau:

Hello
World

Lưu ý ở đây, những ký tự xuống dòng cũng được đọc từ file và do đó hiệu quả xuất ra màn hình hiển thị cũng được xuống dòng như trên .

Đọc từng dòng file trong C bằng hàm fgets

Hàm fgets trong C

Việc đọc từng ký tự bằng hàm fgetc thật là khó khăn vất vả phải không nào ? Đó là nguyên do mà hàm fgets với công dụng đọc từng dòng trong file đã được sinh ra .

Hàm fgets trong C là một hàm có sẵn trong thư viện chuẩn, có tác dụng đọc từng dòng trong file chỉ định. Tên hàm fgets được viết tắt bởi cụm từ file, get và string, được dịch theo tiếng Việt chính xác là hàm đọc từng dòng trong file.

Chúng ta sử dụng hàm fgets trong C với cú pháp sau đây :char * fgets ( char * buf, int size, FILE * fp ) ;Trong đó :

 • fp là con trỏ của file cần đọc, được tạo ra từ việc mở file
 • buf là con trỏ tới nơi lưu trữ chuỗi đã đọc từ dòng trong file. Thông thường chúng ta chỉ định buf bằng một mảng.
 • size là kích thước (số ký tự) lớn nhất có thể đọc từ dòng trong file.

Hàm fgets sẽ trả về con trỏ lưu địa chỉ trên bộ nhớ của chuỗi được đọc từ dòng trong file. Trong trường hợp vị trí đọc ký tự đã là cuối file, hoặc là việc đọc file thất bại thì con trỏ NULL sẽ được trả về .

Lại nữa, hàm fgets sẽ đọc một dòng từ file, và dòng đó được tính từ đầu dòng cho tới khi gặp ký tự xuống dòng \n.

Ví dụ dùng hàm fgets để đọc từng dòng file trong C

Ví dụ cụ thể, chúng ta có file nums.txt với nội dung sau đây:

1234567
89abc
def

Chúng ta sẽ dùng hàm fopen để mở file, sau đó đọc từng dòng trong file bằng hàm fgets như sau:int main(void)
{
FILE * fp = NULL;
char arr[128];


fp= fopen("nums.txt", "r");


fgets(arr, 128, fp);
printf("%s", arr);


fgets(arr, 128, fp);
printf("%s", arr);

}

Kết quả:

1234567
89abc

Bạn hoàn toàn có thể thấy tất cả chúng ta chỉ hoàn toàn có thể đọc từng dòng từ file trong mỗi lần chạy hàm fgetc mà thôi .

Để có thể đọc tất cả các dòng từ trong file, chúng ta sẽ cần tạo ra một vòng lặp để đọc từng dòng từ đầu file cho tới cuối file, cho tới khi kết quả trả về là giá trị NULL như sau:int main(void)
{
FILE * fp = NULL;
char arr[128];


fp= fopen("nums.txt", "r");


while (fgets(arr, 128, fp) != NULL)
{

printf("%s", arr);
}

fclose(fp);

return 0;
}

Kết quả, toàn bộ các dòng được đọc và xuất lần lượt ra màn hình như sau:

1234567
89abc
def

Đọc từng dòng file khi đối số size nhỏ hơn số ký tự

Đối số size trong hàm fgets giúp chúng ta chỉ định số ký tự lớn nhất có thể được đọc từ một dòng trong file. Thông thường chúng ta chỉ định giá trị của size bằng với số phần tử của mảng chuẩn bị để lưu nội dung đọc từ dòng đó.

Lưu ý trong trường hợp giá trị của size nhỏ hơn số ký tự thực có trong dòng, thì chỉ có size -1 ký tự thực được đọc ra từ dòng đó mà thôi. Chỗ trống của ký tự còn lại sẽ được tự động lấp chỗ bằng một ký tự kết thúc chuỗi \0.

Ví dụ, chúng ta sẽ đọc lại file nums.txt ở trên, nhưng với chỉ định số phần tử lớn nhất có thể đọc lại nhỏ hơn số ký tự thực trong dòng như sau:int main(void)
{
FILE * fp = NULL;
char arr[128];


fp= fopen("nums.txt", "r");


fgets(arr, 3, fp);
printf("%s\n", arr);


fgets(arr, 4, fp);
printf("%s", arr);

}

Kết quả:

12
345

Vì sao lại chỉ đọc được 2 ký tự ở lần một từ dòng, và tại sao ở lần hai lại bắt đầu đọc dòng từ ký tự 3 chứ?

Câu trả lời là ở lần đọc 1 chúng ta chỉ định đọc 3 ký tự từ dòng, tuy nhiên chỉ có 2 ký tự thực là 12 được đọc, chỗ trống còn lại được dành để điền ký tự kết thúc chuỗi \0 rồi.

Và ở lần đọc thứ 2, hàm fgets cũng sẽ bắt đầu đọc từ cùng một dòng ban đầu do dòng này chưa được đọc hết ký tự. Và vị trí bắt đầu được đọc chính là từ ký tự kết thúc chuỗi \0 mới được điền ở lần đọc đầu tiên.

Đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định bằng hàm fscanf

Sự lợi hại của hàm fscanf trong C

Ở phần trên tất cả chúng ta đã biết cách đọc từng dòng trong file bằng hàm fgets rồi .

Tuy nhiên còn có một hàm lợi hại hơn nữa giúp chúng ta đọc từng dòng trong file với nội dung chọn lọc, ví dụ như khi chúng ta chỉ muốn đọc chuỗi từ file trong c, hoặc là khi chỉ muốn đọc số từ file trong c.

Đó chính là hàm fscanf giúp tất cả chúng ta đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định trong C .

Hàm này đặc biệt hữu dụng khi cần đọc các file được viết theo định dạng cố định. Ví dụ như khi chúng ta cần đọc file csv trong c với các ô trong file được phân cách bởi dấu phẩy, hoặc là bằng dấu cách chẳng hạn.

Hàm fscanf trong C là gì

Hàm fscanf trong C là một hàm có sẵn trong thư viện chuẩn, có tác dụng đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định. Hàm fscanf không đọc toàn bộ nội dung của dòng, mà sẽ phân tách nội dung dòng đó theo từng định dạng chỉ định, qua đó có thể truy xuất các thông tin cần thiết mà người dùng muốn lấy ra từ dòng đó, ví dụ như là chỉ lấy các số trong dòng, hoặc là chỉ lấy các chuỗi trong dòng được viết theo một quy luật (định dạng) cụ thể.

Các tài liệu được truy xuất từ dòng theo định dạng chỉ định cũng sẽ được tàng trữ với định dạng tương ứng trong chương trình, giúp tất cả chúng ta đọc những tài liệu từ file một cách có tinh lọc và nâng cao hiệu suất sử dụng chương trình .

Ví dụ cụ thể, chúng ta có thể chỉ đọc số từ file trong c hoặc là chỉ đọc chuỗi từ file trong c và bỏ qua các loại dữ liêu khác trong dòng.

Chúng ta sử dụng hàm fscanf trong C với cú pháp sau đây:

int fscanf ( FILE * fp, “ fo1 fo2 fo3 … “, add1, add2, add3 … ) ;Trong đó

 • fp là con trỏ của file cần đọc, được tạo ra từ việc mở file ở phần trên.
 • Các cặp foadd tương ứng là định dạng (format) của dữ liệu cần đọc từ dòng, và địa chỉ của tên biến (con trỏ biến) dùng để lưu dữ liệu đó trong bộ nhớ.

Hàm fscanf sẽ trả về một số ít thuộc kiểu int, chính là số mục hoàn toàn có thể đọc được từ dòng. Trong trường hợp dòng được đọc đã là dòng cuối file, hoặc là việc đọc file thất bại thì giá trị EOF sẽ được trả về .Lưu ý là giống với hàm fgets thì hàm fscanf cũng chỉ hoàn toàn có thể đọc lần lượt từng dòng trong file, do đó tất cả chúng ta cần phải sử dụng tới một vòng lặp để hoàn toàn có thể đọc hàng loạt những dòng trong file .Lại nữa, định dạng ( format ) của tài liệu cần đọc cũng như kiểu của biến lưu tài liệu được tóm tắt trong bảng dưới đây :

Định dạng chuyển đổi Kiểu biến Chi tiết
%hhd char
unsigned char
Chuyển về dạng thập phân và lưu trữ trong biến 1 byte
%hd short
unsigned short
Chuyển về dạng thập phân và lưu trữ trong biến 2 byte
%d int
unsigned int
Chuyển về dạng thập phân và lưu trữ trong biến kiểu int
%ld long
unsigned long
Chuyển về dạng thập phân và lưu trữ trong biến 4 byte
%hhx char
unsigned char
Chuyển về hệ thập lục phân và lưu trữ trong biến 1 byte
%hx short
unsigned short
Chuyển về hệ thập lục phân và lưu trữ trong biến 2 byte
%x int
unsigned int
Chuyển về hệ thập lục phân và lưu trữ trong biến kiểu int
%lx long
unsigned long
Chuyển về hệ thập lục phân và lưu trữ trong biến 4 byte
%f float Chuyển về số thực dấu phẩy động và lưu trữ trong biến kiểu float
%lf double Chuyển về số thực dấu phẩy động và lưu trữ trong biến kiểu double
%c char Chuyển về 1 ký tự và lưu trữ trong biến kiểu char
%s char * Chuyển về chuỗi ký tự và lưu trữ trong biến kiểu mảng char
%p void * Chuyển về địa chỉ và lưu trữ trong con trỏ

Sau đây tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá những cách sử dụng hàm fscanf để mở file với định dạng chỉ định như sau :

Đọc số từ file trong c

Bằng cách chỉ định định dạng dữ liệu cần đọc dưới dạng số trong hàm fscanf, chúng ta có thể tiến hành đọc số từ file trong c.

Ví dụ, chúng ta có file user.txt với nội dung sau đây:

Kiyoshi 32 172.5cm A
Honda 24 185.3cm O
Suzuki 63 153.8cm B

Giả sử chúng ta chỉ muốn đọc dữ liệu số bao gồm cột tuổi và chiều cao trong từng dòng file trên, khi đó chúng ta dùng hàm fscanf như sau:int main(void){
FILE * fp = NULL;
char name[32] = { 0 };
int age = 0;
double height = 0;
char blood = 0;


fopen_s(&fp, "user.txt", "r");


while (fscanf(fp, "%s %d %lfcm %c", name, &age, &height, &blood) != EOF)
{

printf("%d %3.2lf \n", age, height);
}
return 0;
}

Kết quả:

32 172.50
24 185.30
63 153.80

Lưu ý là khi đọc từng dòng trong file bằng hàm fscanf thì tất cả chúng ta cần đọc toàn bộ những mục hoàn toàn có thể đọc ra, tuy nhiên khi cần xuất dữ liệu số thì tất cả chúng ta chỉ cần chỉ định những tài liệu đó mà thôi .

Đọc chuỗi từ file trong c

Tương tự như trên thì bằng cách chỉ định định dạng dữ liệu cần đọc dưới dạng số trong hàm fscanf, chúng ta có thể tiến hành đọc chuỗi từ file trong c.

Ví dụ, chúng ta cũng đọc file user.txt với nội dung sau đây:

Kiyoshi 32 172.5cm A
Honda 24 185.3cm O
Suzuki 63 153.8cm B

Giả sử chúng ta chỉ muốn đọc dữ liệu chuỗi bao gồm cột tên và nhóm máu trong từng dòng file trên, khi đó chúng ta dùng hàm fscanf như sau:int main(void){
FILE * fp = NULL;
char name[32] = { 0 };
int age = 0;
double height = 0;
char blood = 0;


fopen_s(&fp, "user.txt", "r");


while (fscanf(fp, "%s %d %lfcm %c", name, &age, &height, &blood) != EOF)
{

printf("%s %c\n", name, blood);
}
return 0;
}

Kết quả:

Kiyoshi A
Honda O
Suzuki B

Lưu ý là khi đọc từng dòng trong file bằng hàm fscanf thì tất cả chúng ta cần đọc tổng thể những mục hoàn toàn có thể đọc ra, tuy nhiên khi cần xuất dữ liệu chuỗi thì tất cả chúng ta chỉ cần chỉ định những tài liệu đó mà thôi .

Đọc từng dòng file theo định dạng chỉ định bằng hàm sscanf

Hàm sscanf trong C là một hàm có sẵn trong thư viện chuẩn, có tác dụng truy xuất thông tin theo định dạng chỉ định từ một chuỗi ký tự. Bằng cách ứng dụng hàm sscanf, chúng ta có thể lấy ra các thông tin cần thiết từ chuỗi theo một định dạng chỉ định nào đó.

Cú pháp sử dụng hàm sscanf trong C như sau :int sscanf ( buff, “ fo1 fo2 fo3 … “, add1, add2, add3 … ) ;Trong đó

 • buff là con trỏ tới chuỗi ký tự cần phân tích để lấy ra thông tin theo định dạng
 • Các cặp foadd tương ứng là định dạng (format) của dữ liệu cần đọc từ chuỗi ký tự, và địa chỉ của tên biến dùng để lưu thông tin được tách ra từ chuỗi trên bộ nhớ.

Và định dạng ( format ) sử dụng trong hàm sscanf thì cũng tương tự như như với hàm fscanf mà Kiyoshi đã ra mắt ở trên .Ứng dụng hàm sscanf, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đọc từng dòng trong file và lấy ra những thông tin theo một chỉ định đơn cử, bằng cách chỉ định chuỗi ký tự cần nghiên cứu và phân tích trong hàm sscanf chính là nội dung từng dòng trong file được đọc bằng hàm gets .Nói một cách dễ hiểu thì cách sử dụng của nó rất giống với hàm fscanf ở trên, ngoại trừ việc nó sẽ giải quyết và xử lý nội dung dòng được đọc bởi hàm fgets mà thôi .Ví dụ đơn cử, tất cả chúng ta có file test.txt với nội dung sau đây :

test01 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
test02 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
test03 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

Bằng việc sử dụng hàm fgets để đọc từng dòng trong file này, sau đó dùng hàm sscanf để lấy thông tin cần thiết theo định dạng từ dòng, mà chúng ta có thể đọc từng dòng trong file với định dạng chỉ định như sau:

int main(void) {
FILE *fp;
char fname[] = "test.txt";
char line[N];
char str[16];
float f1, f2, f3, f4, f5;


fp = fopen(fname, "r");
if(fp == NULL) {
printf("%s file not open!\n", fname);
return -1;
}


while(fgets(line, N, fp) != NULL) {

sscanf(line, "%s %f %f %f %f %f", str, &f1, &f2, &f3, &f4, &f5);
printf("%s %.1f %.1f %.1f %.1f %.1f\n", str, f1, f2, f3, f4, f5);
}

fclose(fp);

return 0;
}

Kết quả:

test01 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
test02 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
test03 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

Đọc file csv trong C

File csv thường có định dạng cố định và thắt chặt, trong đó giữa những tài liệu trong một hàng hoàn toàn có thể được phân làn bởi một dấu phẩy, hoặc là bằng dấu cách .Và để đọc những file có định dạng cố định và thắt chặt như thế này thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng hàm fscanf, hoặc là tổng hợp hàm fgets và hàm sscanf mà Kiyoshi đã ra mắt ở trên .

Sau đây, hãy cùng tìm hiểu cách dùng hàm fscanf để đọc file csv trong C nhé.

Mở file CSV có các cột phân tách bởi dấu cách

Giả sử tất cả chúng ta có file test.csv với nội dung sau đây :

test01 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
test02 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
test03 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

Chúng ta sẽ mở file này và đọc từng dòng trong file theo định dạng như sau:int main(void) {
FILE *fp;
char fname[] = "test.csv";
char str[16];
float f1, f2, f3, f4, f5;

fp = fopen(fname, "r");

if(fp == NULL) {
printf("%s file not open!\n", fname);
return -1;
}


while(fscanf(fp, "%s %f %f %f %f %f", str, &f1, &f2, &f3, &f4, &f5) != EOF) {
printf("%s %.1f %.1f %.1f %.1f %.1f\n", str, f1, f2, f3, f4, f5);
}

fclose(fp);

return 0;
}

Và kết quả:

test01 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
test02 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
test03 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

Có thể thấy bằng cách thêm dấu cách bên trong định dạng tài liệu mở file mà tất cả chúng ta đã hoàn toàn có thể đọc những tài liệu cách nhau bởi dấu cách như thể từ từng dòng trong file CSV .

Mờ file CSV có các cột phân tách bởi dấu phẩy

Giả sử tất cả chúng ta có file test.csv với nội dung sau đây :

test01,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4
test02,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4
test03,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4

Một cách tương tự thì chúng ta cũng mở file này và đọc từng dòng trong file theo định dạng như sau:int main(void) {
FILE *fp;
char fname[] = "test.csv";
char str[16];
float f1, f2, f3, f4, f5;

fp = fopen(fname, "r");

if(fp == NULL) {
printf("%s file not open!\n", fname);
return -1;
}


while(fscanf(fp, "%[^,],%f,%f,%f,%f,%f", str, &f1, &f2, &f3, &f4, &f5) != EOF) {
printf("%s,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f", str, f1, f2, f3, f4, f5);
}

fclose(fp);

return 0;
}

Và kết quả:

test01,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4
test02,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4
test03,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4

Có thể thấy bằng cách thêm dấu phẩy bên trong định dạng tài liệu mở file mà tất cả chúng ta đã hoàn toàn có thể đọc những tài liệu cách nhau bởi dấu phẩy như thể từ từng dòng trong file .

Đọc mảng từ file trong C

Đối với các file có định dạng cố định như là CSV, thì khi chúng ta cũng có thể đọc mảng từ file trong C.

Ví dụ, tất cả chúng ta có file test.csv có nội dung sau đây :

test01,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4
test02,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4
test03,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4

Có thể thấy với file CSV này thì những ô trong hàng được cách nhau bởi dấu phẩy, trong đó ô tiên phong ở dạng chuỗi ký tự, và những ô sau thì ở dạng số thực .

Do các dòng trong file đều có chung cấu trúc như vậy, nên sau khi đọc từng dòng của file bằng hàm fscanf, hoặc là tổ hợp hàm fgets và hàm sscanf mà Kiyoshi đã giới thiệu ở trên, chúng ta có thể lưu chuỗi ký tự đọc được từ ô đầu tiên vào một mảng chuỗi, và các số đọc được từ các ô còn lại thì lưu vào trong mảng số khi đọc từng dòng trong file. Đây là cách đọc mảng từ file trong C.

Và với từng dòng như vậy, do tồn tại 2 mảng với 2 kiểu dữ liệu khác nhau, nên chúng ta sẽ nhóm hai loại dữ liệu khác nhau này trong một tập hợp cho dễ quản lý thông qua kiểu cấu trúc trong C.

Đây cũng chính là cách Đọc cấu trúc từ file trong C. Nói một cách dễ hiểu thì chúng ta sẽ chỉnh lý các dữ liệu đọc được từ file và lưu chúng vào các mảng và kiểu dữ liệu để dễ dàng xử lý chúng trong chương trình.

Tất nhiên sau khi đã lưu chúng vào mảng hoặc cấu trúc rồi, tất cả chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể sử dụng những chiêu thức giải quyết và xử lý mảng hoặc giải pháp giải quyết và xử lý cấu trúc để giải quyết và xử lý tài liệu đọc được từ chuỗi. Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những giải pháp này tại hai chuyên đề là Mảng trong C và Kiểu cấu trúc trong C .

Và chúng ta sẽ đọc mảng từ file với chương trình như sau:typedef struct str {
char str[16];
float f_data[5];
} data;

int main(void) {
FILE *fp;
char fname[] = "test.csv";
char line[N];
char str[16];
float f1, f2, f3, f4, f5;
int i = 0;


data data[ROW];

fp = fopen(fname, "r");
if(fp == NULL) {
printf("%s file not open!\n", fname);
return -1;
}

while(fgets(line, N, fp) != NULL) {

sscanf(line, "%[^,],%f,%f,%f,%f,%f", str, &f1, &f2, &f3, &f4, &f5);for(int j = 0; j < sizeof(data[i].str) / sizeof(data[i].str[0]); j++) {
data[i].str[j] = str[j];
}
float tmp[] = {f1, f2, f3, f4, f5};
for(int j = 0; j < sizeof(data[i].f_data) / sizeof(data[i].f_data[0]); j++) {
data[i].f_data[j] = tmp[j];
}


printf("%s,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f\n", data[i].str, data[i].f_data[0], data[i].f_data[1], data[i].f_data[2], data[i].f_data[3], data[i].f_data[4]);
i++;
}

fclose(fp);

return 0;
}

Và kết quả đọc mảng từ file trong C như sau:

test01,1.0,1.1,1.2,1.3,1.4
test02,2.0,2.1,2.2,2.3,2.4
test03,3.0,3.1,3.2,3.3,3.4

Lưu ý trong định dạng dữ liệu sử dụng trong hàm sscanf, chúng ta đã dùng tới biểu thức chính quy với cách viết %[^,], có tác dụng lấy các dữ liệu chuỗi ngoại trừ dấu phẩy. Lý do là dấu phẩy được công nhận là một phần của chuỗi, do đó, chúng ta cần dùng biểu thức chính quy để loại bỏ dấu phẩy này từ trong kết quả đọc chuỗi.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn các bạn về cách đọc file trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng khám phá những kỹ năng và kiến thức sâu hơn về C trong những bài học kinh nghiệm tiếp theo .

Source: https://top1chiase.com
Category: Chung

Latest Posts

Đừng bỏ lỡ

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.